Corona maatregelen:

I.v.m. het coronavirus delen wij u mede dat onze salon zich strikt aan de maatregelen van het RIVM rondom het coronavirus houdt. Deze maatregelen zijn:

 • Handen desinfecteren bij binnenkomst
 • Zelf je jas ophangen
 • Mondkapje dragen totdat je plaatstneemt in de stoel
 • Bij wenkbrauw behandelingen blijft het mondkapje op
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Neem zelf een flesje water mee
 • Schud geen handen.
 • Eén klant tegelijk in de salon
 • Stoelen, tafels, behandelstoel, toilet, deuren en deurknoppen worden na elke klant gereinigd en gedesinfecteerd.

 

Bent u ziek, verkouden of koortsig op dit moment, of afgelopen week geweest? Dan willen wij u vragen om contact op te nemen zodat we de afspraak op een later moment kunnen inplannen. Bedankt voor uw begrip.

 

 

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Meer dan groen en een cliënt waarop Meer dan groen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen beauty en wellness

Bij mij worden de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig worden verteld.

Soulshinecoach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

2.1 Overige inspanningen

Bij mij worden de workshops / lezingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Soulshinecoach is niet aansprakelijk door fouten en of schade van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie van de client.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Soulshinecoach moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet vóór de/bij de eerste behandeling/ lezing/workshop van alle gegevens die nodig zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de desbetreffende behandeling/massage/sessie/workshop. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met het algemene voorwaarden / ontvangen van de nieuwsbrief van ongeveer 4 keer per jaar. ( uitzonderingen voor herstel - emails, corona update en aftersales en afspraak bevestigings mails) Afmelden kan door een e-mail te sturen naar: lucie@soulshinecoach.nl

Soulshinecoach neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De gegevens: Voor en achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mail adres en allergieën. 

U heeft ten alle tijde recht om deze gegevens in te zien of te wijzigen.

Soulshinecoach gebruikt deze gegevens om contact met u te zoeken bij wijzigingen, afspraken, aftersales( vragen hoe het gaat na de behandeling en / of hoe de producten bevallen.)

De gegevens worden bewaard op een beveiligde server. 

De gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Betaling

Ik vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op de website.

De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via de pin te voldoen.

Cadeaubonnen kunnen niet omgeruild worden of ingewisseld voor contant geld. 

 1. Aansprakelijkheid

Soulshinecoach is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialiste uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

Soulshinecoach is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking schriftelijk en mondeling gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, welke Soulshinecoach zal bepalen, zal Soulshinecoach hier een oplossing voor aanbieden en eventueel het aankoopbedrag van een producten/ behandeling of workshop gedeeltelijk of geheel vergoeden.

Indien er niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillen/klachten commissie via www.zorgvoorzzp.nl

 1. Garantie

Soulshinecoach geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt

– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 1. Beschadiging en/of diefstal

Soulshinecoach heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt en of kinderen van, meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialsite het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Er wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Soulshinecoach en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.soulshinecoach.nl

Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.